Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Uppnådda mål och framgång: Läxhjälpens resultatmätning för läsåret 2022/2023

Läxhjälpsprogrammet skapar effekt lokalt och nationellt för höjda skolresultat och ökad gymnasiebehörighet där behoven är som allra störst. Elever som följer Läxhjälpsprogrammet uppnår i hög grad gymnasiebehörighet och höjer sitt meritvärde.

Bild på en laptop, ett anteckningsblock, en blå bok och en penna som ligger på ett skrivbord. På den blå boken står det "ditt namn x Målboken = framgång" med Läxhjälpens logotyp på.

Viktiga nyckeltal från Läxhjälpens resultatmätning och utvärdering

  • 70 % av eleverna som från början saknade gymnasiebehörighet kunde gå ut grundskolan med godkända betyg efter att ha deltagit i Läxhjälpsprogrammet.
  • Meritvärdet för elever i Läxhjälpsprogrammet ökade i genomsnitt med +44 poäng. Övriga elever på samma skolor höjde sitt meritvärde med +41p i genomsnitt.
  • 77 % av Läxhjälpens elever angav att de hade fått ökad lust att studera vidare på gymnasiet efter att ha deltagit i Läxhjälpsprogrammet.
  • 77 % av eleverna upplevde att deras studieteknik hade förbättras genom Läxhjälpsprogrammet.
  • 73 % av eleverna upplevde att deras självförtroende ökade genom Läxhjälpsprogrammet.
  • 87 % av eleverna upplevde att de hade fått stöd från Läxhjälpen med deras studier.

I Läxhjälpens senaste resultatmätning framgår att 70 % av eleverna som från början saknade gymnasiebehörighet uppnådde godkända betyg och gymnasiebehörighet efter att ha följt Läxhjälpsprogrammet under minst en termin. Eleverna hade valts ut av lärare eftersom de, innan de började gå hos Läxhjälpen, saknade godkända betyg i ett eller flera kärnämnen, vilket är avgörande för att uppnå gymnasiebehörighet.

”Vi ser att Läxhjälpsprogrammet ger en tydlig effekt på elevernas resultat när vi jämför med övriga elever på samma skolor samt att de känner sig förberedda inför gymnasiet. Eleverna som deltagit i Läxhjälpsprogrammet höjer sitt meritvärde mer än övriga elever och de når nästan lika långt vad gäller gymnasiebehörigheten.”

Mona Lifwergren, kvalitets- och utvecklingschef

Läxhjälpsprogrammet riktar sig till skolor som uppvisar bland de lägsta skolresultaten i landet och till de elever på skolorna som saknar godkända betyg i kärnämnena. Det innebär att Läxhjälpens målgrupp generellt sett ligger längre ifrån kunskapsmålen än övriga elever på samma skolor. Resultatmätningen för läsåret 2022/2023 visar dock att eleverna i Läxhjälpsprogrammet höjde sitt meritvärde mer än övriga elever på samma skolor. Jämfört med förra läsårets meritvärdeshöjning så höjde sig Läxhjälpens elever från 32 meritpoäng till 44 meritpoäng.

”Vi är också nöjda med att så många elever upplever att de fått ökat självförtroende, bättre studieteknik, ökad lust att studera vidare på gymnasiet samt att de ser läxhjälparna som förebilder. Främsta orsakerna till denna effekt skulle jag säga är de regelbundna passen och våra fantastiska läxhjälpare som är anställda hos oss medan de studerar på universitet och högskolor runtom i Sverige.”

Mona Lifwergren, kvalitets- och utvecklingschef

Läsåret 2022/2023 samarbetade Stiftelsen Läxhjälpen med skolor med stor geografisk spridning över landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Under läsåret uppnådde Läxhjälpen också en milstolpe genom att för första gången bedriva ett strukturerat läxhjälpsprogram på över 100 samarbetsskolor där utmaningarna är som störst. I vissa av skolorna gick så få som 4 av 10 elever ut nian med gymnasiebehörighet.

I Skolverkets senaste redovisning av betygsresultaten för grundskolan framgick att 17 963 av landets drygt 120 700 niondeklassare saknade gymnasiebehörighet nationellt i slutet av läsåret 2022/2023. Det betyder att drygt 15 % av Sveriges niondeklassare stod på skolavslutningen utan fullständiga betyg i slutet av vårterminen.

”Det är ett nationellt misslyckande att nära 18 000 elever inte klarar grundskolan varje år. Läxhjälpen ser, precis som Skolverket, att ojämlikheten ökar och att riktade insatser till elever och områden som har de största behoven är avgörande för en mer likvärdig skola. Det är i skolan som vi måste börja för att skapa en positiv samhällsförändring och det är med förebyggande och effektiva insatser som vi skapar förändring nu och framåt.”

Henrik Szabo, generalsekreterare

Har du frågor om resultatmätningen?

Kontakta Läxhjälpens kvalitets- och utvecklingschef Mona Lifwergren.

mona@laxhjalpen.se