Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan

Var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar idag ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet i Sverige. Stiftelsen Läxhjälpens vision är att alla barn, oavsett var du kommer ifrån, ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Därför är vårt läxhjälpsprogram gratis för elever och öronmärkt för de skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.

Två elever sitter vid en skolbänk vända mot varandra och tittar på varandra samtidigt som en av dem pekar i en bok

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Läxhjälpsprogrammet är ett komplement till ordinarie skolarbete för elever och skolor som behöver extra stöd. Genom att arbeta i mindre elevgrupper och utgå från varje elevs behov kan läxhjälparna och eleverna sätta upp individuella mål tillsammans. Tillsammans jobbar de mot ett gemensamt mål: att se till att eleverna uppnår godkända betyg och går ut grundskolan med ökad lust att studera vidare.

Vi gör skillnad där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpsprogrammet har de antingen F, eller så ligger de på gränsen till F i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna väljs ut av sina lärare som har gjort bedömningen att eleverna inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. Sedan starten 2007 har Läxhjälpen mätt och levererat tydliga resultat.

Läxhjälpens sammantagna resultat

80%

80 % av alla vi hjälper når gymnasiebehörighet

82%

82 % höjer sitt
självförtroende

87%

och 87 % får ökad lust att studera vidare

Läxhjälpens resultat läsåret 2020/2021

70%

70 % av alla vi stöttade förra läsåret nådde gymnasiebehörighet

75%

75 % ökade sitt
självförtroende

78%

och 78 % fick ökad lust att studera vidare

Läxhjälpens resultat är signifikanta och validerade i samverkan med bland annat Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Inkludera. För frågor om Läxhjälpens resultatmätning, vänligen kontakta info@laxhjalpen.se.

Stiftelsen Läxhjälpens metod

Gratis där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Det innebär att Läxhjälpsprogrammet är öronmärkt för skolor och elever med låga skolresultat. När eleverna börjar på Läxhjälpsprogrammet har de antingen F, eller så ligger de på gränsen till F i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet. Skolorna som eleverna går på, våra samarbetsskolor, har stora utmaningar och ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.

Långsiktighet och kontinuitet

Eleverna följer ett unikt, strukturerat och gratis läxhjälpsprogram där samma läxhjälpare och elev möts sex timmar i veckan under minst en termin. I varje grupp går 15 elever som får hjälp av tre anställda läxhjälpare från olika universitets- och högskoleutbildningar. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med långsiktiga och kortsiktiga mål genom Läxhjälpens målbok. Eleverna och läxhjälparna ses två gånger i veckan och jobbar mot ett gemensamt mål: att alla elever ska komma in på gymnasiet med ett gott självförtroende.

Förebilder och identifikation

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Läxhjälparen representerar sin egen universitets- eller högskoleutbildning och kommer ofta själv från målgruppen vi jobbar med. Läxhjälparna blir positiva förebilder som kan skapa identifikation och inspirera till högre utbildning. De sätter inga betyg, utan lägger fokus på att skapa bättre förutsättningar för studiemotivation, elevernas eget lärande och ett ökat självförtroende i skolan. Förutom hjälp med läxorna så är egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning en stor del av arbetet.

Kvalitet och resultat

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar långsiktigt och skriver samarbetsavtal med alla skolor. Vi ställer krav på närvaro och informerar elever och vårdnadshavare om vad som förväntas av eleverna. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar med mål och måluppfyllelse, både kortsiktiga och långsiktiga, genom Läxhjälpens målbok. För att säkerställa att samarbetet med skolan fungerar gör vi regelbundna uppföljningar med rektor, lärarlag och eventuell annan skolpersonal. Läxhjälpen fokuserar på små grupper om fem elever per läxhjälpare och resultaten mäts över tid. Sedan 2007 har tusentals elever klarat skolan med vår hjälp.

Relaterade sidor