Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Coronapandemins påverkan på Läxhjälpens elever

Coronapandemin har under de senaste 14 månaderna påverkat de flesta delarna av vårt samhälle, och en av de grupperna som drabbats hårdast är barn och unga i både världen och Sverige.

Tom bild

I Skolverkets rapport från 21/5 -21 går att läsa att “Pandemin har större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. Rapporten visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet hos många elever”. De skriver även att risken för utbildningstapp och att eleverna inte får de färdigheter och den kunskap de behöver är stor.

Under april 2021 utförde Läxhjälpen en undersökning hos läxhjälparna där de fick besvara frågor om hur de upplever att Läxhjälpens elever har påverkats av pandemin. Precis som i rapporter från Skolverket, bekräftas farhågorna om att eleverna som ligger längst ifrån att nå målen drabbats, och drabbas fortfarande, hårt av Corona och distansundervisning. 64 läxhjälparna svarade på undersökningen och resultatet blev som följer.

På frågan om läxhjälparen upplever att de fått den kontinuitet under läsåret som de behöver för att nå målen svarar endast 28% att de tror att eleverna har fått den kontinuitet de behöver. 47% menar att eleverna har haft sämre förutsättningar det här läsåret i jämförelse med föregående läsår.

Läxhjälparna fick också svara på hur eleverna har förändrats under läsåret, i förhållande till sitt skolarbete.

  • 34% upplever att närvaron i skolan är det som förändrats mest
  • 20% ser en sjunkande motivation hos eleverna
  • 20% menar att elevernas studiemiljö är det som förändrats mest
  • 11% ser att elevernas psykiska mående har påverkats under året
  • 2% ser att elevernas framtidstro har sjunkit
  • 13% ser ingen förändring alls hos eleverna

Här nedan kommer även ett par kommentarer från några av läxhjälparna som svarade på undersökningen:

“Flera elever tappar motivationen för skolan. Detta påverkar flera faktorer, där psykiskt mående och närvaro syns tydligast. Ett flertal elever säger att saker som varit lätta innan känns väldigt mycket svårare nu. Det påverkar även deras betyg.”

“Försvårats avsevärt. De upplever att de lär sig mindre men jobbar mer. Får uppgifter att utföra och det enda de gör är att försöka hinna med att utföra dem.”

“Skolan verkar göra sitt allra bästa och förutsättningarna verkar finnas, dock svårare för eleverna att ta till sig av dessa.”

Vår undersökning är relativt liten, och den fokuserar på läxhjälparnas upplevelse av hur eleverna påverkats, men den säger ändå något om hur kämpigt det här året är för våra högstadieelever runt om i landet. De som slutar nian om ett par veckor har levt med pandemin under halva sin högstadietid, och risken är stor att de har missat mycket potentiell  kunskap under den perioden.