GDPR – Vår integritetspolicy

Stiftelsen Läxhjälpen (802425-9999) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för stiftelsens verksamhet och hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, inkluderande EU:s dataskyddsförordning GDPR. 

Denna policy beskriver hur vi på Stiftelsen Läxhjälpen samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. För vissa tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter och i dessa fall informeras du i samband med att du använder de tjänsterna. 

 

Personuppgifter vi samlar in

Stiftelsen Läxhjälpen samlar in personuppgifter som vi i första hand får direkt från dig. Exempel på personuppgifter som samlas in i olika sammanhang är e-postadress, namn, personnummer, bank- och kontouppgifter, telefonnummer, postadress, meriter, betyg och arbetsplats. Om du själv i fritextsvar eller på annat sätt lämnar ytterligare uppgifter om till exempel religion, etnicitet eller sexuell läggning samtycker du till att Stiftelsen Läxhjälpen behandlar dessa personuppgifter. Stiftelsen Läxhjälpen kommer aldrig att efterfråga denna typ av information från dig. 

Stiftelsen Läxhjälpen samlar i första hand in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig i enlighet med de avtal som du har ingått med oss genom medverkan i Läxhjälpsprogrammet som elev, som samarbetspartner, genom anställning som kanslipersonal, coach eller läxhjälpare eller annat deltagande i Läxhjälpens olika aktiviteter. Vissa uppgifter för kommunikations- och marknadsföringssyfte kan vi även komma att behandlas enligt ett avvägt legitimt intresse. 

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av flera rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtal, baserat på en intresseavvägning eller samtycke från dig. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan en personuppgift komma att sparas för ett annat ändamål där det fortfarande finns rättslig grund. 

 

Vi samlar in personuppgifter i nedan sammanhang:

 • När du anmäler dig till Stiftelsen Läxhjälpens nyhetsbrev.
 • När du är med i Läxhjälpens kunskapsnätverk. 
 • När du ger en gåva till Läxhjälpen via swish, bankgiro eller på annat sätt.
 • När du ansöker om en ledig tjänst eller praktikplats hos oss. 
 • Vid anställning, praktik eller arbetsträning hos Stiftelsen Läxhjälpen.
 • När du lämnat in belastningsregister till oss. 
 • När du besöker vår webbplats, förutsatt att du godkänt våra cookies. Se mer under rubriken ”Cookies”.
 • När du kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier.
 • När du är vår samarbetspartner och har skrivit avtal. 
 • När du är rektor eller kontaktperson på en av våra samarbetsskolor.
 • När du blir medlem i Läxhjälpens vänner.
 • När du är elev och är med i läxhjälpsgrupp.
 • När du är elev på en av våra samarbetsskolor.  
 • När du står med på vår “närmast anhörig”-lista för anställda. 
 • När du deltar vid ett event eller någon annan aktivitet. 

 

Användning av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Stiftelsen Läxhjälpen registreras i vår databas och därefter använder vi dessa för att koordinera, utveckla och informera om vår verksamhet. Stiftelsen Läxhjälpen behandlar i huvudsak dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

 • För att skicka ut nyhetsbrev.
 • För att möjliggöra god service, som att svara på dina förfrågningar.
 • När du söker anställning för att bedöma om du är aktuell för tjänsten och för att kontakta dig.
 • För att spara jobbansökningar för eventuella framtida nya lediga tjänster, med ditt samtycke. 
 • När du är anställd hos oss för personal- och löneadministration, IT- och informationssäkerhet, interna rapporter, redovisningar etc.
 • För att göra utskick av månadsbrev till anställda
 • För att kunna bedöma lämpligheten för dig som elev och ditt deltagande i Läxhjälpsprogrammet.
 • För att kunna administrera ditt deltagande som elev i Läxhjälpsprogrammet.
 • För att kunna göra löpande och årliga uppföljningar av ditt deltagande som elev i Läxhjälpsprogrammet.
 • För att kunna göra årliga statistiksammanställningar utifrån betyg. 
 • När du skickat e-post, textmeddelande eller ringt någon av våra anställda eller till en av våra adresser så används dina uppgifter för att fortsätta ha kontakt med dig.
 • För systemadministration och för att kunna göra analyser av användningen av vår webbplats och sociala medier.
 • För att förbättra din användarupplevelse av vår webbplats och plattformar. 
 • När du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt är involverad i vårt arbete så kan dina uppgifter förekomma i protokoll, anteckningar etc.
 • För att kunna skicka viktiga meddelanden om uppdaterade policies till dig. 

 

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Stiftelsen Läxhjälpen sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. När vi sparar dina personuppgifter i andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, för exempelvis uppföljning eller statistik, sparar vi endast utvald data på aggregerad nivå som inte kan kopplas till dig som individ. Personuppgifter som vi använder för nyhetsbrevsutskick lagras tills det att du själv väljer att avprenumerera från nyhetsbrevet.

Information som kan lämnas ut

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess och vi vidtar rimliga organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller exponering av dina uppgifter. Stiftelsen Läxhjälpen kommer inte att sälja, hyra eller leasa de personuppgifter som samlats in. I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners i syfte att kunna ge dig bästa möjliga tjänst, exempelvis IT-leverantör, CRM-verkyg, webbsideutvecklare, redovisningsbyrå, kommunikationsbyrå och tryckeri. 

Stiftelsen Läxhjälpen kan dela bilder och namn på dig i våra egna kanaler. Detta görs alltid efter ditt medgivande. 

 

Dina rättigheter

Rätt till information, tillgång och rättelse: Du har rätt till information i samband med att dina personuppgifter samlas in. Du kan begära att kostnadsfritt få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Du kan även begära att vi rättar dina personuppgifter som är felaktiga eller icke-kompletta.

Rätt till radering: Dina personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Stiftelsen Läxhjälpen kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har rätt till att begära att vi ska radera dina personuppgifter förutsatt att lagen inte kräver att vi behåller dessa. Du har även rätt att begära radering för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt direktmarknadsföring. 

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du exempelvis inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt legitima intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella kontraktuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas. 

Rätt till att göra invändningar: Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik och för marknadsföring sker för att uppfylla Stiftelsen Läxhjälpens berättigade intressen. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring eller andra utskick när som helst genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post. 

Rätt till dataportalitet: Du har rätt att få ut eller flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller och det gäller endast personuppgifter som som du själv har lämnat.

Utövande av dina rättigheter

Om du vill använda en eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till ett sådant beslut. Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) så kontaktar du dem. 

 

Uppdatering av policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer du publicera den på www.laxhjalpen.se. Denna policy uppdaterades senast den 18:e juni 2021. 

Kontakta oss

Vid frågor gällande denna policy, hur vi använder din information eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på nedan adress:

Julia Norén, Verksamhetsutvecklare & Administratör
Stiftelsen Läxhjälpen
Bondegatan 69
116 34 Stockholm
E-post: info@laxhjalpen.se
Telefon: 070-283 66 14