Stiftelsen Läxhjälpens arbete

Om Läxhjälpsprogrammet

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Läxhjälpsprogrammet är gratis för elever och sker i samverkan med elevernas skolor. Var du växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund spelar ofta en avgörande roll för vilka som når gymnasiebehörighet idag.

Vår vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Tack vare stöd från näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls Läxhjälpsprogrammet idag från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 90 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst. Sedan starten 2007 har Läxhjälpen mätt och levererat tydliga resultat. Betyg, elevenkäter och enkäter med samarbetsskolorna sammanställs och redovisas kontinuerligt för Läxhjälpens samarbetspartners.

LÄS MER OM VÅRA RESULTAT

Var du som ung växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund avgör i allt högre grad hur det går för dig i skolan. Detta kan vi inte acceptera. Läxhjälpen gör verklig skillnad och redovisar tydliga resultat för ökad likvärdighet och höjd gymnasiebehörighet bland landets skolor.

–  Henrik Szabo, generalsekreterare Läxhjälpen

 

Läxhjälp i samverkan med skolor

Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger långt under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpsprogrammet har de antingen F, eller så ligger de på gränsen till F i minst ett kärnämne, och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna väljs ut av sina lärare, som har gjort bedömningen att eleverna inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. 

I varje grupp går 15 elever som får hjälp av 3 anställda läxhjälpare som kommer från olika inriktningar på universitet och högskola. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar mycket med mål och måluppfyllelse, både kortsiktiga och långsiktiga, genom målboken som alla elever får. Grupperna ses två gånger i veckan, tre timmar varje gång och samma elever och läxhjälpare jobbar mot det gemensamma målet; att alla elever ska komma in på gymnasiet med ett gott självförtroende.

BLI SAMARBETSSKOLA

 

Våra läxhjälpare

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Läxhjälparen blir en positiv och viktig förebild för eleverna, och samtidigt ett bra stöd och en representant för sin egen utbildning. Förmågan att skapa ett personligt möte med eleven är minst lika viktigt som ämneskunskaperna. Egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning är en stor del av arbetet.

Genom att utgå från varje elevs behov, sätta upp individuella mål och stegvis arbeta mot dem kan eleverna börja ta ansvar för sitt eget lärande. Målet för eleverna är höjda betyg så att de får förutsättningar att klarar skolan och forma sin egen framtid. Läxhjälpsprogrammet följer tydliga ramar och riktlinjer och läxhjälpen är kostnadsfri för eleverna på samarbetsskolorna.

BLI LÄXHJÄLPARE

 


VI VERKAR DÄR DET BEHÖVS SOM MEST: Vi samarbetar med skolor där skolresultaten ligger långt under rikssnittet.

 

LÅNGSIKTIGHET OCH KONTINUITET: Eleverna följer ett unikt, strukturerat och, för dem, gratis program där samma läxhjälpare och elev möts sex timmar i veckan under minst en termin.

FÖREBILDER OCH IDENTIFIKATION: Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som ofta kommer från målgruppen själva; positiva förebilder som kan skapa identifikation.

 

KVALITET OCH RESULTAT: Vi fokuserar på små grupper om fem elever per läxhjälpare där resultat mäts över tid – sedan 2007 har tusentals elever klarat skolan med vår hjälp.


 

LÄS OM VÅRT PROJEKT: DIGITAL LÄXHJÄLP TILL GLESBYGDEN